Contact
Yu Sheng Plastic & Hardware Co., Ltd
Taiwan Address: 7/20,49 Alley,283 Lane, Zhonghua West Road, Cangpingli,Zhanghua City, Taiwan
Mobile:+886-0939-726-514
Continental Address: Yuantang NO.30, Yuwu Industrial Area, East City District, Dongguan City, Guangdong Province, PR China
Tel:86-679-2208 6129
     86-679-2208 6139
     86-679-2208 4033
Fax:86-679-2208 4933
Mailbox:yusheng@
Website:www.dgyusheng.com
         www.
         www.yushengsj.cn